Reklamácia

 

Reklamačný poriadok

 

      I. Všeobecné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu zealfashion.sk a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať k reklamácii tovaru.
 2. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon‘‘) a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len ,,Reklamácie‘‘).
 3. ,,Predávajúci‘‘ je:

  VAM group s.r.o.
  IČO: 50 471 333
  DIČ: 2120337186
  IČ DPH: SK2120337186
  so sídlom: Šalviová 40, Bratislava, 821 01
  zapísaná u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, číslo vložky 23012/V

 4. ,,Kupujúci‘‘ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
 5. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len ,,VOP‘‘) ešte pred objednaním tovaru.

    II. Záručné podmienky

 1. Ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať, prípadne vyznačiť nezrovnalosti v protokole prepravcu. Odporúčame priložiť fotodokumentáciu poškodenia a obalu. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny bankovým prevodom na účet, ktorý kupujúci poskytne za týmto účelom.
 2. Kupujúci v deň prevzatia skontroluje tovar, najmä, či balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má.
 3. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 4. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nevhodných podmienkach, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornou inštaláciou, tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom, ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy, poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 5. Kupujúci reklamáciu uplatní odoslaním na adresu predávajúceho: ZEAL fashion, Cesta na Senec 2/a, Bratislava, 821 04.
 6. Zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar, vyplnený reklamačný formulár, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (adresa, e-mail, tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i chyby tovaru.
 7. Tovar odovzdaný na reklamáciu bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom chyby, v elektronickej komunikácii).
 8. Kupujúci si zvolí požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena za nový tovar, vrátenie peňazí na bankový účet).
 9. Ak bude reklamácia zamietnutá, môže sa kupujúci rozhodnúť, či požaduje a súhlasí s platenou opravou. Ak je tovar reklamovaný po uplynutí záručnej doby alebo ak bola vada spôsobená zákazníkom, mechanickým poškodením, nesprávnym zaobchádzaním alebo spôsobená vplyvmi, ktoré nespadajú do záručných podmienok, jedná sa o platenú opravu. Kupujúci bude oboznámený s tým, že jeho oprava bude platená a tiež, že mu môže byť účtovaný poplatok za diagnostiku chyby v závislosti na servisnom stredisku, ktoré bude opravu vykonávať, a za poštovné a balné. Cena samotnej opravy bude kupujúcemu oznámená vopred telefonicky alebo e-mailom. V prípade neschválenia ceny opravy bude zákazníkovi účtovaný len poplatok za diagnostiku a za dopravné a oprava vykonaná nebude. Platená oprava bude vybavená do 6 mesiacov odo dňa prijatia.
 10. Kupujúci týmto berie na vedomie, že predávajúci nevykonáva platené opravy, len ich sprostredkováva, prípadne zaisťuje komunikáciu, dopravu apod. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vykonanie opravy.
 11. Ak bude reklamácia zamietnutá, kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený prefakturovať kupujúcemu náklady za diagnostikovanie chyby a dopravu.
 12. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené, alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru na reklamačné konanie.

   III. Vybavenie reklamácie

 1. Kupujúci – spotrebiteľ
  • Ak je kupujúci spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady.
  • Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo na neprimerane dlhú. Po uplynutí lehoty resp. predĺženej lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
 2. Kupujúci – podnikateľ
  • Ak je kupujúci podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

  IV. Spoločné ustanovenia

 1. Predávajúci zašle kupujúcemu písomné vyjadrenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie na jeho elektronickú e-mailovú adresu.
 2. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
 3. Po vybavení uznanej reklamácie opravou alebo výmenou sa predlžuje záruka tovaru o dobu trvania reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta odo dňa nasledujúceho po jej uplatnení do dňa, keď bol kupujúci o vybavení informovaný.
 4. V rámci uznanej reklamácie po vystavení dobropisu (opravného daňového dokladu) bude predávajúci vracať dobropisovanú čiastku bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, s čím kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyslovuje súhlas.
 5. Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné, najmä sa jedná o poštovné na zaslanie reklamácie. O preplatenie nákladov je potrebné žiadať bez zbytočného odkladu najneskôr však do 1 mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia. Tovar možno zaslať na reklamáciu doporučeným listom (najlacnejšia možnosť).
 6. Týmito opatreniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia.
 7. Kupujúci je povinný reklamáciu prevziať bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa, kedy bol o jej vybavení informovaný. Táto lehota nemôže uplynúť skôr ako 60 dní od podania reklamácie.
 8. Ak bola vybavená reklamácia zaslaná kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti a kupujúci zásielku neprevzal, bude táto zásielka uložená po dobu 30 dní na adrese obchodu a zaslaná kupujúcemu opätovne na jeho vlastnú žiadosť až po uhradení vzniknutých nákladov na dopravu a balné. Tieto náklady uhradí kupujúci prevodom na bankový účet predávajúceho ešte pred opätovným zaslaním zásielky s vybavenou reklamáciou.
 9. V prípade, že reklamácia nie je prevzatá kupujúcim najneskôr posledným dňom lehoty, bude predávajúcim účtované po jej márnom uplynutí skladné za uloženie tovaru vo výške 1€ za každý deň omeškania.
 10. Ak si kupujúci neprevezme tovar z vybavenej reklamácie do 2 mesiacov odo dňa keď bol o vybavení informovaný, vyhradzuje si predávajúci právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

    V. Záverečné ustanovenia

 1. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona nie sú týmto Reklamačným poriadkom dotknuté.

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.7.2019

 

Reklamačný poriadok v PDF

Interaktivny reklamačný protokol SR
Interaktivní reklamační protokol ČR

Reklamačný protokol SR v PDF
Reklamační protokol ČR v PDF