Obchodné podmienky

 

I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

VAM group s.r.o.
IČO: 50 471 333
DIČ: 2120337186
IČ DPH: SK2120337186
so sídlom: Šalviová 40, Bratislava, 821 01

zapísaná u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, číslo vložky 23012/V

 

Kontaktné údaje:

ZEAL fashion
Cesta na Senec 2/a, Bratislava, 821 04
e-mail: office.zealfashion@gmail.com 
Tel. č.: +421 940 928 852

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.zealfashion.sk (ďalej je „internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.
 2. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).
 3. Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 5. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením a prepravou tovaru alebo iné voliteľné služby. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
 3. Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.
 4. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
 5. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie.

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Bezodkladne po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári.
 4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o odoslaní objednávky. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach. Ak bola zásielka odoslaná, je zákazník povinný ju prevziať.
 6. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV.

Povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať:
 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov, v prípade výraznej zmeny ceny tovaru alebo nedostupnosti tovaru.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • Kupujúcemu doklady v písomnej alebo elektronickej forme potrebné na jeho prevzatie a užívanie.
 1. Predávajúci nezodpovedá za:
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.
 1. Kupujúci sa zaväzuje:
 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 • Prekontrolovať neporušenosť obalu tovaru resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

V.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

VI.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho IBAN: SK0411000000002945031788, BIC: TATRSKBX, vedený u TATRA banky v EUR, variabilný symbol = číslo objednávky.
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GoPay,
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru prostredníctvom prepravných spoločností.
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti prostredníctvom prepravných spoločností či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. Kúpna cena je uhradená momentom pripísania celej čiastky na účet predávajúceho. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný pri úhrade kúpnej ceny uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo objednávky.
 4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 7. Ak objednávky, ktoré boli predávajúcim prijaté s vybraným spôsobom platby ,,GoPay‘‘ alebo ,,príkazom‘‘ nebudú v lehote 7 dní uhradené, môžu byť predávajúcim stornované. V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, najmä neúplnosti alebo nesúladu údajov o kupujúcom alebo osobách oprávnených konať za kupujúceho, je predávajúci oprávnený k objednávke neprihliadať.
 8. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Dobierkovné za zásielky evidujeme v EET len vtedy, ak nám ich prepravca vypláca v hotovosti. Keď nám ich posiela na účet, neevidujeme ich. Príjmy na bankový účet, bankovou kartou alebo online platobnou bránou v EET neevidujeme, rovnako ako príjmy z prenájmu alebo ostatné príjmy. Neevidujeme ani príjmy ojedinelé, treba neočakávanú a jednorazovú platbu v hotovosti, keď inak prijímame výhradne platby na účet.
 9. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak zásielku kupujúci neprevezme a bude vrátená späť predávajúcemu, je predávajúci oprávnený vyžadovať od kupujúceho úhradu celej čiastky za poštovné, dopravu, balné a ďalšie súvisiace náklady, vrátane tých, ktoré kupujúcemu neboli prvotne účtované. Napr. sa jedná o dopravu zadarmo, na ktorú má kupujúci nárok pri objednávke vyššie ako 50 € / 1 300 Kč. Kupujúci je povinný túto sumu uhradiť do 3 pracovných dní. Potom bude navýšená o zmluvnú pokutu vo výške 0,5 € / 10 Kč za každý kalendárny deň meškania, počnúc štvrtým dňom odo dňa navrátenia zásielky späť predávajúcemu. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci ďalej oprávnený zaradiť ho na zoznam nespoľahlivých kupujúcich (ďalej len ,,blacklist‘‘), pričom všetci kupujúci zapísaní na blackliste sú v prípade ďalšieho nákupu povinní zaplatiť vopred bezhotovostne na účet predávajúceho.
 10. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 11. Tovar, ktorý je skladom, predávajúci v prípade platby na dobierku expeduje v súlade s informáciami uvedenými v internetovom obchode predávajúceho a v závislosti na čase prijatia objednávky. Zásielky sa odosielajú každý pracovný deň. Objednávky prijaté do 10:00 hod. sú expedované ten istý deň. Pri platbe prevodom na účet predávajúceho expeduje predávajúci tovar na sklade bez zbytočného odkladu po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. Čiastočné dodanie objednaného tovaru je prípustné, ak nebolo v objednávke uvedené inak.
 12. V prípade technických či iných výpadkov, je tovar odovzdaný prepravcovi v najbližšom možnom termíne. Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, predávajúcim nezavinených skutočností, ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, stávky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú predávajúcim ovplyvniť.
 13. Tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci expeduje, akonáhle je to možné. O presnom dátume je kupujúci vopred informovaný. V prípade, že tovar z objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR, výrazne sa zvýšila jeho cena alebo náklady na dodanie a.i.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať, alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, informuje o tom predávajúci kupujúceho bezodkladne a ponúkne mu dodanie iného produktu porovnateľnej kvality a ceny. Ak kupujúci so zmenou kúpnej zmluvy nesúhlasí, bude mu už prijatá čiastka vrátená bezhotovostne na účet, ktorý predávajúcemu oznámi pre tento účel alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci žiadny iný účet do 5 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu neoznámi), a to do 15 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme. Zodpovednosť za náhodné poškodenie či stratu tovaru predchádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.
 15. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 16. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 17. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 18. Okamžite po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä počet kusov a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu je povinný ho oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.
 19. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
 20. Osobný odber, výmeny či reklamácie tovaru predávajúci kupujúcemu umožňuje na predajniach ZEAL fashion v Bratislave, Trnave a Nitre.
 21. Platby v hotovosti na adrese internetového obchodu predávajúci neakceptuje. V hotovosti je možné hradiť len zásielky so zvoleným spôsobom prepravných spoločností, viď. čl. V., odsek 1. Tieto platby budú následne pripísané prostredníctvom prepravných spoločností na bankový účet predávajúceho.
 22. Ak to vyžaduje povaha tovaru, alebo ak určuje takú povinnosť vyslovene príslušná kogentná právna norma, ktorej podlieha právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, je Predávajúci povinný ako súčasť objednávky dodať Kupujúcemu takú dokumentáciu, informácie a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku, ak neurčuje uvedený právny predpis inak.

VII.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 3. V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je:
  1. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar na zákazku),
  3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  4. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.
  5. v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.
 4. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci v konkrétnom prípade nerozhodne inak; v takomto prípade kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:
  1. je v pôvodnom stave,
  2. nejaví známky používania a opotrebovania vo väčšom rozsahu,
  3. je nepoškodený,
  4. je kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.).
 5. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 6. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 7. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. Tovar zaslaný na dobierku, alebo s povinnosťou doplatiť chýbajúce poštovné, predávajúci nepreberá.
 8. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, pokiaľ nebol dohodnutý iný spôsob platby. Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovuje kupujúci svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že mu týmto nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 9. Neprevzatie zásielky, ktorú si kupujúci objednal, nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má právo žiadať od kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Všetky spory budú riešené súdnou cestou, v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na zmluvnú pokutu.
 10. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, hradí kupujúci.
 11. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Ak nie je darček vrátený, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny darčeka.
 13. Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy ohľadne tovaru, ktoré bolo dodané riadne, včas a bez vád, iba ak sa na tom s predávajúcim výslovne dohodnú.
 14. Pri zasielaní vráteného tovaru je kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodený alebo zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.
 15. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a bankovým prevodom.

VIII.

Práva z chybného plnenia

 1. Neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok, ktorý je uvedený na adrese www.zealfashion.sk/reklamacia.
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
  1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
  2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
  3. tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  4. je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
  5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 4. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 1. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese internetového obchodu.
 2. Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
 3. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Pri zamietnutí reklamácii z týchto dôvodov, vráti predávajúci kupujúcemu tovar až po úhrade nákladov vynaložených na dopravné a balné na bankový účet predávajúceho. Výšku týchto nákladov oznámi predávajúci kupujúcemu prostredníctvom jeho emailovej adresy.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie (doprava reklamovaného tovaru k predávajúcemu). Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 6. Kupujúci môže zaslať tovar na reklamáciu akýmkoľvek spôsobom, avšak v prípade uznanej reklamácie a zároveň v prípade, keď kupujúci podal žiadosť o náhradu nákladov spojených s reklamáciou, bude kupujúcemu vrátená suma rovnajúca sa poštovnému za odporúčané písanie podľa cenníka Slovenskej pošty.
 7. Zásielku s opraveným alebo vymeneným tovarom v rámci reklamácie odosiela predávajúci na svoje náklady.
 8. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
 9. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 10. Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku, alebo s povinnosťou doplatiť chýbajúce poštovné, predávajúci nepreberá.
 11. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

IX.

Výmena tovaru

 1. Tovar zakúpený v internetovom obchode zealfashion.sk možno vymeniť za iný do 14 dní bez udania dôvodu.
 2. Cenu za expedičné náklady vo výške 3 € hradí kupujúci. Vymenený tovar predávajúci odošle na dobierku za expedičné náklady + prípadný rozdiel ceny za vymenený tovar, ktorý kupujúci uhradí až pri prevzatí zásielky.
 3. Zásielky zaslané predávajúcemu na dobierku nebudú prijaté a budú vrátené späť odosielateľovi. Odporúčame zasielať zásielky predávajúcemu k výmene, odstúpenie od zmluvy alebo na reklamáciu doporučeným listom.
 4. Kupujúci môže použiť na výmenu tovaru formulár, ktorý nájde v sekcii Výmena tovaru.

X.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.
 3. Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musí byť doručené poštou, formou doporučeného listu, alebo prostredníctvom elektronickej pošty, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenie sa doručuje na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považuje sa za doručené a účinné okamihom jeho dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, ak je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslané.
 4. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

XI.

Ostatné dojednania

 1. Predávajúci je oprávnený poskytovať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči našej spoločnosti v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám Heureka.sk zasiela zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese: www.heureka.sk/vop. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy a údaje o zakúpenom tovare uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči nášmu e-shopu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.
 2. Pri zaslaní tovaru na základe objednávky sa jedná o zásielkový predaj. Všetky platby pri zvolenej úhrade dobierkou sú iba zálohovou platbou. Kupujúci dostane v zásielke zálohovú faktúru, faktúru nebo objednávku. Pri platbe dobierkou bude daňový doklad kupujúcemu vystavený až po prechode vlastníckeho práva k tovaru a uskutočnenia zdaniteľného plnenia, tzn. po pripísaní platby na bankový účet predávajúceho. Daňový doklad dostane kupujúci elektronicky v zákonnej lehote do 15 dní od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia, ktorým je pripísanie úhrady na účet predávajúceho.

XII.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 8. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.
 9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za úplné či čiastočné nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok v dôsledku udalosti výnimočnej povahy, ktorá nemohla byť predvídateľná alebo ju nebolo možné odvrátiť – rozhodnutia štátnych orgánov, udalosti ako živelné pohromy, vojnové operácie rozličného druhu, občianske nepokoje, explózie, požiare, výluky alebo okolnosti vyskytujúce sa nezávisle jeho vôle a/alebo mimo jeho kontroly (vyššia moc).
 10. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

  

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2019

 

Všeobecné obchodné podmienky v PDF